Ontdek de lily broek

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen en definities

Twentynine Invest, besloten vennootschap (handelend onder de commerciële naam Ingrid & Odette), met zetel te Jules Bordetstraat 29/601, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 1001.766.411.

E-mailadres: info@ingrid-odette.be

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(1)              Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2)              Cliënt: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten bij de verkoper bestelt

(3)              Consument: de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

(4)              Partijen: De Verkoper en de Cliënt samen

(5)              Product(en): Aangeboden producten (zowel fysiek als digitaal)

(6)              Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

(7)              Verkoper of Wij: Ingrid & Odette

(8)              Website: www.ingrid-odette.be

 

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 De voorliggende Algemene Voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen Partijen.

2.2 Deze sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de Cliënt uit die wij niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze hebben aanvaard. De Algemene Voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op onze Website, de Cliënt neemt ook kennis van en aanvaardt uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden voor hij/zij overgaat tot aankoop van een artikel of Product.

2.3 Wij behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op de Website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van Producten die nadien worden geplaatst.

 

Artikel 3. Aanbod en bestelling

3.1 Om een bestelling te plaatsen kiest de Cliënt het (de) Product(en) die hij/zij wenst te bestellen door op onze Website te surfen, hij/zij vult de gevraagde gegevens in, controleert de juistheid van de bestelling en voert vervolgens de betaling uit.

3.2 Nadat wij vanwege de bankinstelling bevestiging van de betaling hebben ontvangen, ontvangt de Cliënt onmiddellijk een bevestiging van de bestelling en per e-mail een samenvatting van de bestelling. In deze samenvatting worden onder meer het bestelnummer, de bestelde Producten en hun prijs, de voorliggende Algemene Voorwaarden of een link naar de Algemene Voorwaarden.

3.3 Wij behouden ons het recht voor de bestelling van de Cliënt op te schorten, te annuleren of te weigeren, in volgende situaties:

–  bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een Product;

– bij vaststelling van een ongeldige presentatie van Product(en) in de webshop;

– bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Cliënt;

– bij overmacht;

– wanneer kan worden aangenomen dat de Cliënt de intentie heeft om de Producten zelf opnieuw te verkopen.

 

Artikel 4. Prijs en betaling

4.1 De prijs van ieder Product wordt in euro weergegeven, belastingen inbegrepen. Alle prijzen zijn per stuk/eenheid, tenzij anders aangegeven. Dit staat steeds duidelijk vermeld bij de Productomschrijving/informatie.

4.2 Iedere verhoging van de BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de levering en/of de uitvoering, zal automatisch ten laste van de Cliënt worden gelegd.

4.3 Eventuele kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en de plaats van levering, alsook in functie van het aantal bestelde Product(en).

4.4 De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze Website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt.

4.5 Ingrid & Odette houdt zich het recht voor de prijzen van de Producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren, indien nodig (materiaal afhankelijk van schommelingen op de markt). Indien korte tijd later een al aangeschaft Product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.

4.6 Wij kunnen niet aan onze prijzen worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijze kon begrijpen dat de prijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage prijs.

4.7 De betaling van jouw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de webshop zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van jouw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Bepaalde banken of kredietinstellingen kunnen eventueel bijkomende kosten in rekening brengen.

 

Artikel 5. Levering

5.1 Wij trachten zo snel als mogelijk uw bestelling te verzenden. De leveringstermijn bedraagt maximaal 30 kalenderdagen.

5.2 De bestelling zal slechts aan de Cliënt worden geleverd of zal slechts worden uitgevoerd na integrale betaling van de prijs.

5.3 Wij bieden volgende leveringsopties aan:

– voor digitale producten onmiddellijk

– voor fysieke producten binnen de 2 dagen na verzending.

De kosten voor verzendingen zullen per bestelling worden aangegeven.

Verzending is enkel mogelijk in België, Nederland en Groot-Hertogdom Luxemburg.

5.4 Na het ontvangen van de aankoopbevestiging ontvangt de Cliënt onmiddellijk toegang tot de aangekochte digitale Producten echter enkel onder de volgende voorwaarden: (i) Indien de Cliënt een Consument is, aanvaardt de Consument dat de dienst zal worden geleverd voor het einde van het herroepingsrecht en (ii) erkent de Consument hij/zij het verlies van het herroepingsrecht. Indien aan deze voorwaarden niet werd voldaan, zal de Verkoper het digitale Product slechts bezorgen aan de Consument na het verstrijken van het herroepingsrecht.Voor meer informatie over het herroepingsrecht zie artikel 8. Retourbeleid.

Het herroepingsrecht is enkel van toepassing voor Consumenten. Cliënten die geen Consument zijn, kunnen zich niet beroepen op het herroepingsrecht en ontvangen na de aankoopbevestiging onmiddellijk toegang tot de aangekochte digitale Producten.

 

Artikel 6. Aanbod

6.1 Ingrid & Odette is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit steeds uitdrukkelijk in ons aanbod. Het aanbod bevat steeds een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De productomschrijving is steeds voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Cliënt mogelijk te maken.

6.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Cliënt duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verboden zijn zoals: de prijs  (incl. BTW), de eventuele kosten van verzending, etc.

 

Artikel 7. Productfoto’s en specificaties

7.1 Alle afbeeldingen en productfoto’s bieden een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Alle productfoto’s zijn illustratief bedoeld en voldoende gedetailleerd weergegeven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergegeven uitgevoerde patronen exact overeenkomen met het zelfgemaakte eindresultaat.

 

Artikel 8. Retourbeleid

8.1. In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Consument die Producten op afstand bij de Verkoper bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf, wat Producten betreft, de dag van de levering van de Producten of melding dat deze beschikbaar zijn op het overeengekomen afhaalpunt, om ons ervan in kennis te stellen dat hij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn en zonder motief te moeten opgeven.

8.2 Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

8.3 De Consument kan zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via een formulier tot herroeping dat online werd geplaatst op onze website. Dit formulier mag ons worden terugbezorgd via e-mail.

8.4 De Consument zal het (de) Product(en) waarvan hij wenst af te zien in perfecte staat (i.e. niet beschadigd) en in zijn (hun) oorspronkelijke verpakking dienen terug te sturen naar het volgende adres: Jules Bordetstraat 29/601, 2018 Antwerpen.

8.5 Enkel de standaard rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de Producten zijn exclusief ten laste van de Consument. Met uitzondering van de kosten voor een expres levering.

8.6 Wij zullen het door de Consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen vanaf het terugsturen van de Producten.

8.7 De Consument die een Product gebruikt vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend, wordt geacht wat dit Product betreft afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

 

Artikel 9. Garantie

9.1. Wettelijke garantie voor alle klanten

In overeenstemming met de artikelen 1641 tot 1643 van het Oud Burgerlijk Wetboek, zijn wij ertoe gehouden de Producten te vrijwaren tegen de verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de Cliënt, indien hij het gebrek had gekend, de producten niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

In geval van vaststelling van een verborgen gebrek dient de Cliënt binnen een korte termijn op te treden, in overeenstemming met artikel 1648 van het Oud Burgerlijk Wetboek. De Cliënt zal de keuze hebben om ofwel het door een verborgen gebrek aangetaste product terug te geven tegen integrale terugbetaling van de prijs, ofwel het Product behouden mits gedeeltelijke terugbetaling van de prijs.

Wij zijn er niet toe gehouden de Producten te vrijwaren tegen de zichtbare gebreken die de klant heeft waargenomen of had kunnen waarnemen op het ogenblik van de verkoop. De verkoper is er enkel toe gehouden de klant te vrijwaren tegen verborgen gebreken waarvan hij zelf op de hoogte was op het ogenblik van de verkoop en die hij niet aan de Cliënt gemeld heeft.

Enkel de bestelbon gelden voor de Cliënt als garantiecertificaat ten aanzien van Ingrid & Odette.

9.2 Bijkomende wettelijke garantie voor klanten die de hoedanigheid van Consument hebben

In overeenstemming met artikel 1694quater van het Oud Burgerlijk Wetboek beschikt de Cliënt die de hoedanigheid van Consument heeft over een wettelijke garantie van 2 jaar voor ieder gebrek aan overeenstemming dat bestond op het ogenblik van de levering van het Product en dat zich voordoet binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf deze levering.

Deze garantie bestaat uit de, voor de Consument kosteloze, herstelling of de vervanging van de defecte Producten.

Echter, indien de herstelling of de vervanging voor ons onmogelijk of buiten verhouding blijkt te zijn of een ernstige overlast voor de Consument zou teweegbrengen, kan door ons een gepaste prijsvermindering of een terugbetaling aan de Consument worden voorgesteld, mits teruggave van de defecte producten door de Consument.

De Consument is ertoe gehouden ons op schriftelijke wijze en binnen een termijn van maximaal twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, in kennis te stellen van dit gebrek, op straffe van verlies van zijn klachtrecht.

Enkel de bestelbon gelden voor de Consument als garantiecertificaat ten aanzien van ons. De garantietermijn begint te lopen op de datum die op de bestelbon werd vermeld.

Deze garantie kan niet worden toegepast indien het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik, een externe oorzaak, het slechte onderhoud, de normale slijtage of ieder gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van ons.

In geval van schade, diefstal of verlies van een product dat ter herstelling werd ingeleverd, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de verkoopprijs van het product.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 De Cliënt erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen waartoe wij gehouden zijn uitdrukkelijk dienen te worden vermeld en dat deze niet aansprakelijk kan worden gehouden, met uitzondering van bedrog en grove fout. In de hypothese waarin de Cliënt het bestaan van een grove fout of van bedrog in hoofde van ons aantoont, is de schade waarop de Cliënt aanspraak kan maken beperkt tot de materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de fout die aan ons wordt verweten, met uitsluiting van alle andere schade. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan de prijs van het product.

10.2 De Cliënt erkent eveneens dat wij niet aansprakelijk zijn voor de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door de geleverde producten.

10.3 Wij zijn niet verantwoordelijk indien door de Cliënt verkeerde gegevens werden doorgegeven, of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de Cliënt.

10.4 Tenslotte komt het de Cliënt toe zich te informeren met betrekking tot de eventuele beperkingen of douanerechten die door zijn land op de bestelde producten worden geheven. Ingrid & Odette kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden indien de klant wordt geconfronteerd met gelijk welke beperking of met de betaling van bijkomende heffingen ingevolge het door zijn land met betrekking tot deze materie gevoerde beleid.

 

Artikel 11. Intellectuele Eigendom

11.1 Door onze Producten aan te kopen aanvaard jij dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursus of workshop, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van Ingrid & Odette en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. Jij mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren (bv. Workshops organiseren) en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom mag door jou enkel aangewend worden voor privédoeleinden en dus privégebruik.

 

Artikel 12. Gegevensbeschermingsbeleid

12.1 Ingrid & Odette is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

12.2 Voor meer informatie verwijst Ingrid & Odette naar haar Privacyverklaring op de Website die integraal deel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 13. Volledigheid en nietigheid

13.1 Deze algemene voorwaarden vormen samen met de Overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de Cliënt en Ingrid & Odette en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp.

13.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangeng door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de Belgische hoven en rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden.

14.2 Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de Cliënt bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

 

Artikel 15. Vragen en opmerkingen

15.1 Indien de Cliënt vragen of opmerkingen heeft omtrent de producten of dienstverlening van Ingrid & Odette, kan de Cliënt steeds contact opnemen op het volgend e-mailadres info@ingrid-odette.be.

 

Versie 17 oktober 202

    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegGa terug naar de shop